Efektywna legalizacja mierników

Prowadząc nadzór nad wyposażeniem pomiarowym stajemy przed pytaniem: jak często wzorować (kalibrować) dany przyrząd pomiarowy oraz wzorce odniesienia lub wzorce robocze? Termin ,,przyrząd pomiarowy” zgodnie z definicją zaczerpniętej z ustawy Prawo o miarach: jest to urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Wzorce miary i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe.

Jak często legalizujemy miernik elektryczny?

fachowa legalizacja mierników elektrycznychWyznaczenie maksymalnego odstępu czasu między kolejnymi wzorcowniami (ponownymi wzorcowniami) jest ważnym aspektem, jaki należy wziąć pod uwagę podczas utrzymywania nadzoru nad całym sprzętem używanym do badań i/lub wzorcowań, w celu utrzymania zdolności laboratorium. Próbując ustalić okres między wzorcowniami musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego wzorcujemy przyrząd pomiarowy? Fachowa legalizacja mierników elektrycznych to działanie w określonych warunkach, które w pierwszym etapie ustala zależność między wartościami wielkości prezentowanych przez wzorzec pomiarowy (wraz z ich niepewnościami pomiaru). W drugim etapie wykorzystuje te informacje do ustalenia zależności (charakterystyki), która pozwala na uzyskanie wyników na podstawie wskazań. Celem wzorcowania jest określenie kondycji metrologicznej wzorcowanego przyrządu, określającej jego przydatność do wykonania pomiaru lub poświadczenie, że badany przyrząd nie spełnia określonych wymagań metrologicznych. Podczas legalizacji musi być zachowana spójność pomiarowa, czyli nieprzerwany ciąg odniesień do wzorca wyższego rzędu krajowego lub międzynarodowego. Wynik legalizacji jest poświadczony w świadectwie wzorcowania, w których zasadniczymi informacjami są: wartość błędu wskazań (jej wartość należy uwzględnić poprzez odczytanie wartości wskazywanych przez przyrząd), czyli poprawka oraz wartość niepewności pomiaru. Informacje te musimy porównać z założonymi kryteriami, które powinien spełniać przyrząd, aby sprostać naszym wymaganiom.

Świadectwa wzorcowania wydawane przez Główne Urzędy Miar lub akredytowane laboratoria wzorcujące nie powinny określać terminu ważności wzorcowania. To sam użytkownik przyrządu pomiarowego powinien ustalić terminy kolejnych wzorcowań. Nie ma jednej idealnej metody, którą można zastosować do wszystkich rodzajów urządzeń pomiarowych, pozwalających określić odstępy czasu między kolejnymi lokalizacjami. Jest to skomplikowany proces matematyczny i statystyczny.