Korzystamy z przeglądu regałów magazynowych

Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego regałów pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zarówno personelu, jak i ładunków czy instalacji magazynowych. Wynika to z faktu, iż zarówno wózki widłowe, jak i inne urządzenia wykorzystywane do transportu bliskiego mogą powodować uszkodzenia ram regałów albo stać się przyczyną wypadków w magazynach. Z tego powodu tak istotne stają się usługi z zakresu przeglądów regałów magazynowych, co zwiększa ich bezpieczeństwo praz przekłada się w bezpośredni sposób na wzrost wydajności pracy obiektu.

Zalety sprawnego przeglądu regałów

sprawny przegląd okresowy regałów magazynowychZgodnie z obowiązującą normą europejską PN-EN 15635 użytkownicy są odpowiedzialni za przeprowadzanie corocznych kontroli instalacji regałowych, które powinny być wykonane przez wykwalifikowanych ekspertów z zewnątrz. Celem tej normy jest minimalizowanie zagrożenia oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dotyczącego operacji przeprowadzanych w magazynach oraz ograniczanie negatywnych skutków uszkodzeń instalacji regałowych. Warto zdecydować się na sprawny przegląd okresowy regałów magazynowych. Przepisy wymienionej wyżej normy dotyczą wszystkich magazynów, gdzie stosuje się regały. W zależności od obiektu oraz jego wyposażenia, przeglądy powinny być wykonywane co najmniej raz na dwanaście miesięcy. Przegląd może być przeprowadzany przez wykwalifikowany personel specjalistycznej firmy zewnętrznej, może być to również personel producenta. Przeglądom poddaje się wszelkie regały obsługiwane przez wózki widłowe albo inne urządzenia transportu bliskiego. W większości przypadków specjaliści przeprowadzają przeglądy w magazynach w taki sposób, aby nie przeszkadzać w ich normalnym funkcjonowaniu. Do najważniejszych zagadnień normy PN-EN 15635 dotyczących bezpieczeństwa w magazynach zalicza się między innymi przeprowadzanie przeglądów technicznych przez eksperta, w wyniku których powinien zostać przedstawiony raport zawierający istotne informacje na temat aktualnego stanu instalacji oraz ewentualnych działań, jakie należy podjąć. Oprócz tego ważnym aspektem jest wymiana uszkodzonych elementów, która powinna odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu z dostawcą instalacji magazynowej. Dodatkowo ważnym aspektem jest tabliczka znamionowa, która powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a informacje na niej zawarte należy weryfikować z aktualnym stanem instalacji.

Specjaliści z tego zakresu powinni przeprowadzać rygorystyczne przeglądy techniczne regałów i sprawdzać nie tylko ogólny stan regałów magazynowych, ale jednocześnie jakość i stan używanych palet czy potwierdzać zgodność konstrukcji poziomów instalacji z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej. Dodatkowo ważne jest określenie, czy stosowane wózki widłowe i obsługiwane jednostki ładunkowe są zgodne ze specyfikacją używanych regałów, a same manewry wykonywane wózkami widłowymi są prawidłowo wykonywane przez operatorów.